SAP HANA Cloud [SAP HANA 云]:利用云数据库开发应用

SAP HANA Cloud 是一款强大的云原生数据库,可用于开发应用。观看简短演示,了解如何利用机器学习等创新技术,发掘业务潜能,并轻松连接到云端和本地系统。